poland flag icon

 

Volby do poslanecké sněmovny 2021

 

V pátek 8. října 2021 a v sobotu 9. října 2021 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje  uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pro volby do Poslanecké sněmovny bylo v Libereckém kraji zaregistrováno celkem 17 kandidujících subjektů, a to  7 politických stran, 8 politických hnutí a 2 koalice (s celkem 246 kandidáty).

Krajský úřad Libereckého kraje průběžně zveřejňuje informace k volbám do Poslanecké sněmovny 2021 na svých web. str. https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.

Nebudeme samozřejmě radit, koho volit a proč. V zájmu co největší informovanosti voličů jsme připravili několik  nejčastějších otázek a odpovědí týkajících se voleb do Poslanecké sněmovny:

 

Kdy a kde se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny?

Volby do Poslanecké sněmovny budou probíhat na celém území ČR

v pátek   8. října 2021                       od 14:00 hod. do 22:00 hod.   a

v sobotu 9. října 2021                       od   8:00 hod. do 14:00 hod..

Pro tento typ voleb lze hlasovat i v zahraničí, na zastupitelských úřadech ČR. Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/jak-hlasovat-v-zahranici.aspx.

Podle § 27 zák. o volbách do Parl. Státní volební komise losem určila dne 7. ledna 2021 kraj, pod který budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí – tímto krajem byl losem určen Ústecký kraj. Tzn. že všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, před zvláštními okrskovými volebními komisemi budou volit kandidáty z Ústeckého volebního kraje. Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx.

Volby do Poslanecké sněmovny v územním obvodu Libereckého kraje proběhnou ve všech 215 obcích  (tj. 583 volebních okrsků = volebních místností).

Seznam volebních místností, který je součástí oznámení  o době a místě konání voleb,  bude od  23. září 2021 starosty zveřejněn způsobem v místě obvyklým.

Dále na výše uvedených web. str. Krajského úřadu Libereckého kraje určených k volbám  bude do zahájení hlasování zveřejněn adresář všech volebních místností Libereckého kraje včetně telefonního spojení do volebních místností na okrskové volební komise; nově též s uvedením, zda-li předmětná volební místnost má bezbariérový přístup. Taktéž na web. str. pověřených obecních úřadů, a to do 4. října 2021, bude zveřejněn takový seznam okrskových volebních komisí zařazených v jejich správních obvodech.

 

Kdo má právo volit?

Právo volit do Poslanecké sněmovny má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb  (tj. 9. října 2021)  dosáhne věku nejméně 18 let, pokud u něho není dána překážka ve výkonu volebního práva, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/jsem-volicem.aspx

 

Kde mohou volit voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území ČR?

 • Pokud volič ví, že se ve dnech voleb bude zdržovat v místě svého trvalého pobytu – nemusí provádět žádný úkon a ve dnech voleb se k provedení volby dostaví do volební místnosti podle místa svého trvalého pobytu. Informaci o umístění volebních místností v obci zveřejní způsobem v místě obvyklým starosta nejpozději do čtvrtka 23. září 2021 v rámci oznámení o době a místě konání voleb v obci.
 • Pokud volič ví, že se ve dnech voleb nebude z jakéhokoliv důvodu zdržovat v místě svého trvalého pobytu (bude se nacházet v jiné obci nebo v zahraničí) – může obecní úřad místa svého trvalého pobytu od vyhlášení voleb (tj. od 31. prosince 2020) požádat o vydání voličského průkazu, a to:
  1. osobně dostavením se na obecní úřad místa svého trvalého pobytu, a to nejpozději do uzavření stálého seznamu voličů (k čemuž dojde v 16:00 hod. dva dny přede dnem voleb), tj. nejpozději do 16:00 hod. dne 6. října 2021
  2. písemným podáním doručeným obecnímu úřadu místa svého trvalého pobytu  nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 16:00 hod. 1. října 2021, a to buď v listinné podobě s ověřeným podpisem[1])  voliče - žadatele nebo podáním v elektronické podobě, které musí být zasláno pouze prostřednictvím datové schránky voliče – žadatele o voličský průkaz.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 23. září 2021, a to způsobem dle požadavku voliče [buď předáním osobně voliči nebo  předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem1) voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu v České republice, v zahraničí nebo prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí  na zastupitelský úřad, kde se volič rozhodl hlasovat (v tomto případě zastupitelský úřad nezajišťuje doručování voličského průkazu voliči do místa jeho pobytu v zahraničí, ale volič má možnost dostavit se v den voleb na zastupitelský úřad, kde mu bude voličský průkaz vydán a poté může hlasovat)]. Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volicsky-prukaz.aspx.

Ve dnech voleb voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do příslušného seznamu voličů a tedy i k provedení volby:

 1. v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, přičemž volič od okrskové volební komise obdrží sadu hlasovacích lístků pro daný volební kraj nebo
 2. v kterémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí = na zastupitelském úřadě ČR; Státní volební komise dne 7. ledna 2021 losem určila kraj, pod který budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí – tímto krajem byl losem určen Ústecký kraj; že všichni voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí,  obdrží sadu hlasovacích lístků pro Ústecký volební kraj.  Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx .
 • Pokud volič ví, že se ve dnech voleb nebude zdržovat v místě svého trvalého pobytu, ale v územním obvodu jiné obce na území ČR, a to v zařízení typu nemocnice, porodnice, lázně, ústav sociální péče, místo výkonu trestu odnětí svobody apod. – má dvě možnosti:
 1. buď může požádat o vydání voličského průkazu dle předchozího bodu
 2. nebo může prostřednictvím správy tohoto zařízení nejpozději do 14:00 hod. října 2021 požádat obecní úřad, v jehož územním obvodu se předmětné nařízení nachází, o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného obecním úřadem.
  Bližší informace uvedeny na:   https://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-psp-2021-hlasovani-ve-zdravotnickem-zarizeni-2021.aspx.

Kde mohou volit voliči, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu na území ČR?

Předně je třeba zdůraznit, že aby takový volič (občan ČR, který nemá na území ČR trvalý pobyt = tzv. „krajan“) mohl využít svého práva volit, musí být na svou žádost zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem podle místa svého pobytu.

 • Pokud je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem a jeho zápis trvá – nemusí provádět žádný úkon a ve dnech voleb se k provedení hlasování dostaví do volební místnosti ve zvláštním volebním okrsku na zastupitelském úřadu, v jehož zvláštním seznamu voličů je na svou žádost veden.
 • Pokud volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem a jeho zápis trvá, hodlá hlasovat v některém z volebních okrsků na území ČR nebo v jiném zvláštním volebním okrsku v zahraničí (na jiném zastupitelském úřadě ČR) – může zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu voličů je veden, od vyhlášení voleb (tj. od 31. prosince 2020) požádat o vydání voličského průkazu
 1. osobně = dostavením se na zastupitelský úřad místa svého pobytu, a to nejpozději do uzavření zvláštního seznamu voličů (k čemuž dojde 30 dnů přede dnem voleb), tzn.  nejpozději do 16:00 hod. dne 8. září 2021;
 2. písemným podáním doručeným zastupitelskému úřadu místa svého  pobytu  nejpozději  7 dnů přede dnem voleb, a to buď v listinné podobě s ověřeným podpisem1)  voliče - žadatele nebo podáním v elektronické podobě, které musí být zasláno pouze prostřednictvím datové schránky voliče – žadatele o voličský průkaz.

Zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Ve dnech voleb voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do příslušného seznamu voličů a tedy i k provedení volby:

 1. v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, přičemž volič od okrskové volební komise obdrží sadu hlasovacích lístků pro daný volební kraj nebo
 2. v kterémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí = na zastupitelském úřadě ČR; Státní volební komise dne 7. ledna 2021 losem určila kraj, pod který budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí – tímto krajem byl losem určen Ústecký kraj; že všichni voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech,  obdrží sadu hlasovacích lístků pro Ústecký volební kraj.
  Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-psp-2021-hlasovani-v-zahranici-2021.aspx

Kdy a jak voliči obdrží hlasovací lístky?

Každé z 7 politických stran,  8 politických hnutí a 2 koalic, jejichž kandidátní listina byla v Libereckém kraji zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v r. 2021, bude vytištěn samostatný a jednostranný hlasovací lístek. Soubor hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny v Libereckém kraji tedy bude obsahovat 17 hlasovacích lístků.

 

Jednotlivé hlasovací lístky jsou označeny číslem vylosovaným dne 24. srpna 2021 Státní volební komisí. Jelikož do losování byly zařazeny všechny subjekty, jejichž kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny byly podány v každém z krajů, sada 17ti hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny v Libereckém kraji je v přerušované číselné řadě (a to č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,  15, 16, 17, 18, 20 a 21).

 

Hlasovací lístek č.

Typ

Název

Zkratka

1.

politická strana

Strana zelených

Zelení

2.

politické hnutí

Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)

Švýcarská demokracie

3.

politická strana

VOLNÝ blok

Volný blok

4.

politické hnutí

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

SPD

5.

politická strana

Česká strana sociálně demokratická

ČSSD

7.

politické hnutí

aliance národních sil

ANS

8.

politické hnutí

Trikolora Svobodní Soukromníci

TSS

9.

politická strana

Aliance pro budoucnost

APB

10.

politické hnutí

Hnutí Prameny

prameny

12.

politické hnutí

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

PŘÍSAHA

Roberta Šlachty

13.

koalice

spolu – ODS, KDU-ČSL, ToP 09

Složení:

- politická strana Občanská demokratická strana

- politická strana KDU-ČSL

- politická strana TOP 09

ODS + KDU-ČSL +    TOP 09

15.

politická strana

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou - najdete ji na webu www.urza.cz

Nevolte Urza.cz.

16.

politická strana

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Monarchiste.cz

17.

koalice

Piráti a Starostové

Složení:

- politická strana Česká pirátská strana

- politické hnutí Starostové a nezávislí

Piráti + STAN

18.

politická strana

Komunistická strana Čech a Moravy

KSČM

20.

politické hnutí

ANO 2011

ANO

21.

politické hnutí

Otevřeme Česko normálnímu životu

OtČe

 

Voliči (státní občané ČR, kteří alespoň dne 9. října 2021 dosáhnou věku min. 18 let), kteří jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů v obcích Libereckého kraje (neboť jsou přihlášeni k trvalému pobytu v některé z obcí Libereckého kraje), obdrží sadu hlasovacích lístků pro volební kraj Liberecký nejpozději do úterý 5. října 2021. V případě nedoručení hlasovacích lístků / jejich poškození / ztrátě lze o novou sadu hlasovacích lístků požádat před konáním voleb obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi.

 Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/distribuce-volebnich-materialu.aspx

v části „Dodání hlasovacích lístků voličům“.

POZOR!  Pokud volič, který je přihlášen k trvalému pobytu v územním obvodu např. Libereckého kraje a jemuž byl na jeho žádost obecním úřadem vydán voličský průkaz, se ve dnech voleb dostaví do volební místnosti v územním obvodu např. Pardubického kraje,  musí pro volbu použít sadu hlasovacích lístků určenou pro Pardubický kraj, kterou obdrží od okrskové volební komise poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství a okrskové volební komisi vydá voličský průkaz. V případě užití hlasovacího lístku určeného pro Liberecký kraj pro volbu v územním obvodu Pardubického kraje, by takový hlasovací lístek byl vyhodnocen jako neplatný.

POZOR!  Pokud volič, který je přihlášen k trvalému pobytu v územním obvodu např. Libereckého kraje a jemuž byl na jeho žádost obecním úřadem vydán voličský průkaz, se ve dnech voleb dostaví do zvláštní volební místnosti = k provedení volby v zahraničí (na zastupitelský úřad), musí pro volbu použít sadu hlasovacích lístků určenou pro Ústecký kraj, kterou obdrží od zvláštní okrskové volební komise poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství a zvláštní okrskové volební komisi vydá voličský průkaz. V případě užití hlasovacího lístku určeného pro Liberecký kraj pro volbu v zahraničí (na zastupitelském úřadě), by takový hlasovací lístek byl vyhodnocen jako neplatný.

Voliči (státní občané ČR, kteří alespoň dne 9. října 2021 dosáhnou věku min. 18 let), kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady nebo voliči, kterým byl vydán voličský průkaz, a kteří se k provedení hlasování dostavili na zastupitelský úřad obdrží sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti na zastupitelském úřadu (a to sadu hlasovacích lístků pro Ústecký kraj, neboť pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 byl tento kraj losem Státní volební komise určen jako kraj, pod který budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí).

 

Jakým způsobem je regulována volební kampaň?

Zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR (dále jen „zák. o volbách do Parlamentu“) v ust. §§ 16 – 16i volební kampaň reguluje, přičemž zejména definuje pojem „volební kampaň“, stanoví dobu, podmínky konání volební kampaně a omezení volební kampaně. Mimo jiné zákon stanoví, že výdaje na volební kampaň pro tento typ voleb nesmí přesáhnout 90 000 000 Kč vč. DPH. Dohled nad financováním volební kampaně zákon svěřuje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který je příslušný i k projednávání většiny přestupků v oblasti volební kampaně, tedy protiprávních jednání spáchaných fyzickou osobou, právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou.

Ust. § 16 odst. 9 zák. o volbách do Parlamentu stanoví, že v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty. Případné porušení tohoto zákazu však není přestupkem, ale může být důvodem pro podání návrhu na soudní přezkum voleb.

Pro  volby do Poslanecké sněmovny zákon stanoví omezení spočívající v tom, že v době od úterý  5. října 2021 do ukončení hlasování, tzn. do 14:00 hod. soboty 9. října 2021 nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních průzkumů. Porušení tohoto zákazu je přestupkem, který je příslušný projednat krajský úřad.

Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volebni-kampan.aspx

 

 

Kdy a kde se volič může seznámit s tím, které politické strany, politická hnutí a koalice a především kteří kandidáti kandidují?

Předně všechna rozhodnutí krajského úřadu o registraci  kandidátních listin, případně odmítnutí kandidátních listin a případně škrtnutí kandidáta na kandidátní listině byla zveřejněna na úřední desce krajského úřadu https://ginisweb.kraj-lbc.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Seznam.aspx?a=2  a v Libereckém kraji navíc byla zveřejněna i na web. str. určené pro dané volby https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.

Jmenné seznamy a přehledy kandidátů byly dne 24. srpna 2021 zveřejněny na web str. Českého statistického úřadu https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps11?xjazyk=CZ&xv=1&xt=2 .

Jak výše uvedeno, voliči, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, obdrží sadu hlasovacích lístků nejpozději v úterý 5. října 2021.

 

Kde se volič může seznámit s tím, kteří kandidáti se vzdali své kandidatury nebo jejich kandidatura byla zmocněncem odvolána?

Bude-li krajskému úřadu po registraci kandidátní listiny ve lhůtě do 48 hod. před zahájením voleb doručeno písemné prohlášení kandidáta, jímž se vzdává své kandidatury nebo písemné prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta, údaje o kandidátovi na kandidátní listině (a tedy i na hlasovacím lístku) zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování do Poslanecké sněmovny se nepřihlíží k přednostním hlasům pro takového kandidáta odevzdaným.

V takovém případě zák. o volbách do Parlamentu ukládá krajskému úřadu povinnost zajistit zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech kraje.

Krajský úřad Libereckého kraje nad rámec této zákonné povinnosti navíc takové prohlášení bezodkladně zveřejní na své web. str. https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.

 

Jaké jsou povinnosti voliče po příchodu do volební místnosti?

Ve všech volebních místnostech Libereckého kraje na viditelném místě budou vyvěšeny vzory 17ti hlasovacích lístků, případné informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidatury kandidáta a případné informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích.  Každý volič předtím, než přistoupí před okrskovou volební komisi, by se měl s těmito informacemi seznámit.

Volič po příchodu do volební místnosti je povinen prokázat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, hlasování mu nebude umožněno.

Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/co-s-sebou-k-volbam.aspx.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.

 

Jak postupovat, když volič před konáním voleb nebo přímo ve volební místnosti zjistí, že platnost jeho občanského průkazu uplynula a nemá platný cestovní pas ČR?

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech  č. 269/2021 Sb., který oproti předchozímu zákonu (zák. č. 328/1999 Sb.) již neumožňuje pro účel výkonu volebního práva vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, tzn. v době, kdy bude probíhat hlasování.

Pakliže se tedy ve dnech voleb do volební místnosti dostaví volič, který nebude mít platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas ČR, nemůže mu být hlasování umožněno, neboť totožnost a státní občanství ČR lze dle § 19 odst. 3 zák. o volbách do Parl.  prokázat pouze těmito dvěma doklady. 

Krajský úřad Libereckého kraje na své web str. https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021/08-informace-pro-volice-vyzva-k-overeni-platnosti-op  dne 10.8.2021 zveřejnil informaci spojenou s výzvou zejm. voličům, kteří nejsou držiteli platného cestovního pasu, aby si ve svém občanském průkazu ověřili, zda-li před konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parl. ČR (které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021) nedojde k uplynutí platnosti jejich občanského průkazu a případně v dostatečném předstihu (nejpozději 30 dní před konáním voleb) požádali kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

 

Jakým způsobem probíhá hlasování ve volební místnosti?

 Volič poté, co prokázal svou totožnost a státní občanství ČR obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise úřední obálku. Následně je volič povinen odebrat se do zvláštního prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku (tzv. zástěna).

Do vydané úřední obálky volič vloží 1 hlasovací lístek, na němž může zakroužkováním pořadového čísla označit maximálně 4 kandidáty, jimž dává přednost (tzv. preference). Jestliže totiž některý z kandidátů získá takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci volebního kraje, připadne mandát přednostně tomuto kandidátovi.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží volič úřední obálku před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Bližší informace uvedeny na:  https://www.mvcr.cz/volby/clanek/jak-hlasovat.aspx

 

Lze hlasovat i mimo volební místnost?

 Ano, volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodu, obecní úřad a ve dnech voleb „svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (např. ve svém bytě). V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. K hlasování mimo volební místnost ovšem může dojít jen v územním obvodu volebního okrsku, pro nějž je okrsková volební komise zřízena. Není tedy možné, aby např. okrsková volební komise z Šimonovic vyslala své dva členy do Krajské nemocnice Liberec a umožnila zde voliči z Šimonovic hlasování do přenosné volební schránky.  

 Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

 Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/hlasovani-mimo-volebni-mistnost.aspx

 

Je možné hlasovat na voličský průkaz?

Ano, voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu (popř. zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem) je zapsán, vydá obecní úřad, popř. zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz.

Ve dnech voleb voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do příslušného seznamu voličů a tedy i k provedení volby:

 1. v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, přičemž volič od okrskové volební komise obdrží sadu hlasovacích lístků pro daný volební kraj nebo
 2. v kterémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí = na zastupitelském úřadě ČR; Státní volební komise dne 7. ledna 2021 losem určila kraj, pod který budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí – tímto krajem byl losem určen Ústecký kraj; že všichni voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech,  obdrží sadu hlasovacích lístků pro Ústecký volební kraj. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (od 31. prosince2020), a to

 1. osobně u toho, kdo stálý seznam voličů (= obecní úřad) nebo zvláštní seznam voličů  (= zastupitelský úřad) vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem (tj. do 16:00 hod. dne 6. října 2021) nebo zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (tzn. do 16:00 hod. dne 8. září 2021) nebo
 2. písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam voličů (= obecní úřad, nejpozději do 16:00 hod. 1. října 2021) nebo zvláštní seznam voličů  (= zastupitelský úřad) vede, a to buď v listinné podobě s ověřeným podpisem1)  voliče - žadatele nebo podáním v elektronické podobě, které musí být zasláno pouze prostřednictvím datové schránky voliče – žadatele o voličský průkaz.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 23. září 2021, a to způsobem dle požadavku voliče [buď předáním osobně voliči nebo  předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem1) voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu v ČR, v zahraničí nebo prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí  na zastupitelský úřad, kde se volič rozhodl hlasovat (v tomto případě zastupitelský úřad nezajišťuje doručování voličského průkazu voliči do místa jeho pobytu v zahraničí, ale volič má možnost dostavit se v den voleb na zastupitelský úřad, kde mu bude voličský průkaz vydán a poté může hlasovat)].

Zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 23. září 2021 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volicsky-prukaz.aspx .

 

Jak postupovat, pokud byl vydaný voličský průkaz ztracen, odcizen, zničen ... ?

Za ztracený, odcizený, zničený voličský průkaz NELZE vydat duplikát. V takovém případě nebude volič moci hlasovat. Jde o opatření bránící případnému dvojímu hlasování voliče.

 

Lze hlasovat korespondenční nebo elektronickou formou?

Nikoliv, zák. o volbách do Parlamentu ČR  (ani po novelizaci zákonem č. 189/2021 Sb.) takové způsoby hlasování neumožňuje.

 

Jak má postupovat volič, kterému je předem známo, že se ve dnech voleb bude zdržovat mimo místo svého trvalého pobytu z důvodu svého pobytu např. v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče, v lázních apod.?

Pakliže si je volič vědom toho, že se v době hlasování nebude zdržovat ve „svém“ volebním okrsku. ale v jiném volebním okrsku - např. v Krajské nemocnici Liberec, aby mohl při volbách hlasovat, má dvě možnosti:

 • buď může požádat obecní úřad dle místa svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu (který jej opravňuje hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, tedy i v okrsku, v němž se nachází Krajská nemocnice Liberec);
 • nebo může prostřednictvím správy daného zařízení, např. Krajské nemocnice Liberec požádat o své zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Magistrátem města Liberec (v jehož územním obvodu se nachází nemocnice); k zápisu však musí dojít nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 14:00 hod. 1. října 2021; v takovém případě jej zástupci okrskové volební komise Liberec č. 64 - ZŠ Husova v době hlasování navštíví a umožní mu hlasovat mimo volební místnost (v krajské nemocnici, do přenosné volební schránky).

 Dojde-li k zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného obecním úřadem (aby bylo zabráněno případnému dvojímu hlasování voliče) správa příslušného zařízení ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam voličů, zašle obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu voličů. Následkem doručení takového potvrzení obci trvalého pobytu voliče bude vyškrtnutí daného voliče ze stálého seznamu voličů, resp. u jeho jména bude učiněna poznámka o tom, že požádal o hlasování ve volebním okrsku jiné obce.

Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-psp-2021-hlasovani-ve-zdravotnickem-zarizeni-2021.aspx.

 

Jak má postupovat volič, který se těsně před konáním voleb nebo ve dnech voleb nečekaně ocitl v zařízení typu nemocnice, porodnice apod. a chce volit?  

Pokud se zařízení typu nemocnice, porodnice apod. nachází v územním obvodu volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt – pak může požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a hlasování mu bude umožněno.

Jestliže se však zařízení typu nemocnice, porodnice apod. nenachází v územním obvodu volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt – mohl by v jiném okrsku hlasovat jedině tehdy, pokud mu byl vydán voličský průkaz. Tedy např. pokud volič s trvalým pobytem ve Frýdlantu se první den voleb nečekaně ocitne v Krajské nemocnici Liberec, může hlasovat, ale jen byl-li mu na jeho podanou žádost Městským úřadem Frýdlant vydán voličský průkaz, který musí okrskové volební komisi předložit. Nebyl-li mu vydán voličský průkaz, hlasování v okrsku Liberec č. 64 - ZŠ Husova (v jehož území se Krajská nemocnice Liberec nalézá) mu být umožněno nemůže.

 

Co se děje z odevzdaným hlasem voliče?  

Podrobné informace jsou uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/co-se-deje-s-odevzdanym-hlasem-volice.aspx .

 

Mají právo hlasovat i voliči, kteří jsou v karanténě / izolaci z důvodu ochrany před šířením onemocnění covid-19?

ANO, ale jen bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

 Pakliže se hlasování zvláštními způsoby hlasování uskuteční, bude postupováno podle speciálního zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 a  o změně některých zákonů,  který pro volby do Poslanecké sněmovny v r. 2021 umožňuje voliči,

 • kterému byla z důvodu ochrany před onemocněním covid-19 nařízena karanténa nebo izolace
 • nebo který se nachází v pobytovém zařízení, které bylo z důvodu ochrany před onemocněním covid-19 uzavřeno,

hlasovat některým ze zvláštních způsobů hlasování, a  to:

Œ hlasování u volebního stanoviště

 hlasování do zvláštní přenosné schránky

Ž hlasování při pobytovém zařízení

Oprávnění voliči (osoby, kterým byla nařízena karanténa / izolace nebo osoby, které se nachází v pobytovém zařízení, které bylo z důvodu ochrany před onemocněním covid-19 uzavřeno) tedy nemohou využít práva hlasovat ve „standardní“ volební místnosti, tzn. před okrskovou volební komisí a tedy nemohou ani obecní úřad či okrskovou volební komisi požádat o hlasování do přenosné volební schránky, ale je jim umožněno hlasovat některým ze výše uvedených zvláštních způsobů hlasování.

Pakliže tohoto svého práva oprávněný volič využije (tzn. odhlasuje u volebního stanoviště či při pobytovém zařízení nebo požádá o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky) – krajský úřad předá informaci o hlasování zvláštním způsobem obecnímu úřadu dle místa trvalého pobytu voliče, přičemž tato informace bude přenesena do výpisu ze stálého seznamu voličů pro okrskovou volební komisi. Důvodem tohoto postupu je, aby byla vyloučena případná možnost dvojího hlasování voliče. 

V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že zákonem o zvláštních způsobech hlasování je i členům okrskových volebních komisí uložena povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů podle zák. o zvláštních způsobech hlasování dozvěděli o oprávněných voličích.

Pro účely zajištění a provedení zvláštních způsobů hlasování voličů v karanténě / izolaci z důvodu covid-19 nebo voličů nacházejících se v pobytovém zařízení, které bylo z důvodu ochrany před onemocněním covid-19 uzavřeno, Krajský úřad Libereckého kraje v každém okrese (Česká Lípa,  Liberec, Jablonec nad Nisou a  Semily) zřizuje speciální komisi – komisi pro hlasování, která má 3 členy jmenované ředitelem krajského úřadu. Pro zajištění hlasování je nutná přítomnost alespoň 2 členů komise.

Pro účel sčítání hlasů odevzdaných komisím pro hlasování zřízeným na území kraje pro volby do Poslanecké sněmovny, Krajský úřad Libereckého kraje zřizuje další speciální komisi -  sčítací komisi. Tato komise má 3 členy jmenované ředitelem krajského úřadu a jejím úkolem bude po ukončení hlasování sečíst hlasy odevzdané komisím pro hlasování na území kraje a příslušný zápis předat na určeném přebíracím místě Českému statistickému úřadu. 

Oprávněný volič, který hodlá hlasovat některým ze zvláštních způsobů hlasování, je povinen komisi pro hlasování

 1. prokázat svou totožnost, věk a adresu místa trvalého pobytu, a to předložením občanského průkazu, cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky anebo cestovního průkazu
 2. pakliže hodlá hlasovat u volebního stanoviště nebo do zvláštní přenosné volební schránky, oprávněný volič musí prokázat skutečnost, že je ke dni, v němž chce hlasovat, v karanténě / izolaci, a to
 • předložením potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb nebo
 • předložením rozhodnutí krajské hygienické stanice anebo
 • jiným věrohodným způsobem (e-mailovou zprávou v mobilu, SMS zprávou apod.)
 • popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci, které komise pro hlasování přiloží k seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali.
 1. odevzdat voličský průkaz, pokud mu na jeho žádost byl vydán.

K jednotlivým zvláštním způsobům hlasování lze stručně uvést:

Œ k hlasování u volebního stanoviště:

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič (osoba v karanténě / izolaci z důvodu covid-19),

 1. který má adresu místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno nebo kterému byl vydán hlasovací průkaz.

V každém okresním městě (tj. v České Lípě, v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v Semilech) bude pro daný okres Krajským úřadem Libereckého kraje zřízeno 1 volební stanoviště = místo s dopravní dostupností, kde budou moci oprávnění voliči v karanténě / izolaci, kteří mají místo trvalého pobytu na území daného okresu, hlasovat,  ovšem výlučně jen z motorového vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti dostaví, přičemž z motorového vozidla nebudou u volebního stanoviště vystupovat. Z jednoho silničního motorového vozidla může hlasovat více oprávněných voličů.

Informace o umístění volebních stanovišť v jednotlivých okresních městech bude Krajským úřadem Libereckého kraje zveřejněna nejpozději do čtvrtka 23. září 2021 na jeho web str. k volbám https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021/11-informace-pro-volice-v-karantene-izolaci-z-duvodu-covid-19.

Hlasování u volebních stanovišť bude probíhat ve středu 6. října 2021 od 8:00 hod. do 17:00 hod.,  a to u volebních stanovišť ve všech 4 okresních městech = Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily.

Záměr hlasovat u volebního stanoviště volič předem neoznamuje; dostaví-li se motorovým vozidlem na příslušné volební stanoviště a bude-li ověřeno, že má právo hlasovat, bude mu hlasování umožněno.

k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:

Do zvláštní přenosné volební schránky může hlasovat oprávněný volič (osoba v karanténě / izolaci z důvodu covid-19), pakliže pobývá na území volebního kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena a z vážných důvodů nemohl využít hlasování u volebního stanoviště.

Oprávněný volič, který hodlá využít zvláštního způsobu hlasování, a to hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, musí nejpozději do 20:00 hod. čtvrtka 30. září 2021 TELEFONICKY na  ( 48 5226 351, které bude Krajským úřadem Libereckého kraje též nejpozději do úterý 28. září 2021 zveřejněno na jeho web str. k volbám https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021/11-informace-pro-volice-v-karantene-izolaci-z-duvodu-covid-19) Krajský úřad Libereckého kraje požádat o zajištění tohoto způsobu hlasování.

Oprávněný volič je pro tento účel povinen krajskému úřadu sdělit: své jméno a příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu, místa, kde pobývá na území příslušného kraje, a telefonní číslo.

Následně, a to  v pátek 8. října 2021 od 8:00 do 22:00 hod. nebo v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hod., se do místa, kde oprávněný volič pobývá, dostaví komise pro hlasování (v ochranných oblecích) a bude-li ověřeno, že má právo hlasovat, bude mu hlasování umožněno. Krajský úřad může dobu hlasování do zvláštní přenosné volební schránky v sobotu 9. října 2021 prodloužit, a to nejdéle o 3 hodiny, tzn. až do 17:00 hod.

k hlasování při pobytovém zařízení:

Hlasování při pobytovém zařízení, jakožto zvláštní způsob hlasování, připadá v úvahu jedině pokud pobytové zařízení, které se nachází na území Libereckého kraje, bylo rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřeno.  

Při pobytovém zařízení, které bylo uzavřeno, může hlasovat

 1. oprávněný volič, kterému toto pobytové zařízení poskytuje pobytové služby, (klient) a
 2. volič podle volebního zákona, který v tomto pobytovém zařízení pracuje nebo vykonává službu a nachází se v něm v době, kdy v tomto zařízení hlasování probíhá (zaměstnanec).

Následně, ve čtvrtek 7. října 2021 v době od 8:00 do 22:00 hod. nebo v pátek 8. října 2021 v době od 8:00 do 18:00 hod., se po předchozí domluvě se správou příslušného uzavřeného pobytového zařízení dostaví komise pro hlasování a oprávněným voličům (klientům) i voličům (přítomným zaměstnancům) uzavřeného pobytového zařízení umožní hlasování.

Bližší informace k hlasování zvláštními způsoby uvedeny na: https://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

 

Kontroluje někdo průběh voleb?

ANO, při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise může krajský nebo pověřený obecní úřad provést kontrolu na místě.  

Po celou dobu hlasování se v území Libereckého kraje bude pohybovat kontrolní skupina pověřených pracovníků krajského úřadu, která bude namátkově kontrolovat průběh hlasování ve volebních místnostech.

Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/kontrolni-cinnost-v-prubehu-voleb.aspx.

Ve volebních dnech, po celou dobu hlasování až do ukončení zpracování výsledku hlasování v kraji,  bude v budově krajského úřadu zajištěna služba pracovníků krajského úřadu, kteří jsou připraveni řešit mimořádné situace a odpovídat na dotazy voličů a členů okrskových volebních komisí (vyjma dotazů týkajících se zpracování výsledků hlasování náležejících do působnosti Českého statistického úřadu).

Telefonní spojení na Krajský úřad Libereckého kraje pro dny voleb ( 48 5226 434 nebo 48 5226 351.

 

Kde lze zjistit výsledky voleb?

Po ukončení hlasování na území České republiky druhý den voleb, tj. v sobotu 9. října 2021 ve 14:00 hod. okrskové volební komise i v zahraničí zvláštní okrskové komise zahájí zjišťování výsledků hlasování.

Okrskové volební komise budou výsledky hlasování svého okrsku předávat Českému statistickému úřadu na pracovištích vytvořených u pověřených obecních úřadů a zvláštní okrskové volební komise  budou výsledky svého zvláštního okrsku (ze zahraničí) předávat Českému statistickému úřadu prostřednictvím pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.

Všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí jsou pro volby do Poslanecké sněmovny v r. 2021 podřazeny pod Ústecký volební kraj, který byl určen losem Státní volební komise dne 7. ledna 2021.

Po převzetí výsledků hlasování za volební okrsek do celkového zpracování budou výsledky okamžitě zveřejňovány na www.volby.cz

Celkové výsledky voleb budou vyhlášeny a uveřejněny Státní volební komisí sdělením ve Sbírce zákonů.

 

Může volič napadnout výsledky voleb?

ANO, i každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, má právo domáhat se ochrany u soudu s návrhem na neplatnost hlasování nebo neplatnost volby kandidáta. Takový návrh lze podat Nejvyššímu správnímu soudu nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. O podaném návrhu soud rozhodne do 20 dnů poté, kdy návrh došel soudu.

Bližší informace uvedeny na: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/soudni-ochrana-po-volbach.aspx.

 

Mají kandidující subjekty nárok na úhradu volebních nákladů?

Jednou z podmínek pro to, aby politická strana, politické hnutí a koalice byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny je splnění její povinnosti - spolu s podáním kandidátní listiny uhradit příspěvek na volební náklady ve výši 19 000 Kč, který je příjmem státního rozpočtu. Tento příspěvek je nevratný (kromě případu, pakliže by kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu, kdy v takovém případě krajský úřad složený příspěvek do 1 měsíce vrátí).

Dle § 85 zák. o volbách do Parlamentu se za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ze státního rozpočtu poskytuje příspěvek na úhradu volebních nákladů (tzv. „příspěvek za hlas“), a to  za každý odevzdaný hlas 100 Kč. Tento příspěvek však náleží jen té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1,5 % z celkového počtu platných hlasů.

Ut. § 20 an. zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že politické strany a politická hnutí mají, za podmínek stanovených tímto zákonem, nárok na státní příspěvky, kterými jsou

 • příspěvek na činnost, který zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát a
 • příspěvek a podporu činnosti politického institutu.

Nárok na stálý příspěvek nebo na příspěvek na mandát vzniká politické straně a politickému hnutí, které předložily ve stanovené lhůtě úplnou výroční finanční zprávu.

 • Nárok na stálý příspěvek vzniká politické straně a politickému hnutí, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny nejméně 3 % hlasů a činí ročně 6 000 000 Kč. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než   5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje.
 • Nárok na příspěvek na mandát m. j. vzniká, jestliže byl zvolen alespoň jeden poslanec na kandidátní listině politické strany a politického hnutí nebo byl zvolen za politickou stranu a politické hnutí na kandidátní listině koalice ve volbách do Poslanecké sněmovny. Příspěvek na mandát poslance činí ročně 900 000 Kč. Příspěvek na mandát náleží po celé volební období jen politické straně a politickému hnutí, na jejichž kandidátní listině byl poslanec zvolen. Jestliže byl poslanec zvolen na kandidátní listině koalice, náleží příspěvek na mandát po celé volební období jen politické straně a politickému hnutí, za které byl na kandidátní listině koalice uveden. Není-li na uprázdněný mandát poslance náhradník, příspěvek na mandát politické straně nebo politickému hnutí nenáleží.
 • Nárok na příspěvek a podporu činnosti politického institutu vzniká straně a hnutí, jejíž alespoň jeden poslanec byl zvolen za danou stranu a hnutí alespoň ve dvou z posledních tří po sobě jdoucích volebních období Poslanecké sněmovny včetně probíhajícího volebního období a která je zakladatelem nebo členem politického institutu. Tento příspěvek smí strana nebo hnutí použít výlučně k hrazení výdajů na činnost politického institutu. Příspěvek na podporu činnosti politického institutu činí ročně částku rovnající se 10 % z celkové výše příspěvku na činnost, který náleží straně nebo hnutí.

Přehled o příspěvcích ze státního rozpočtu uhrazených politickým stranám a politickým hnutím viz – informace tabulka Ministerstva financí: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/politicke-strany-a-hnuti

 

Je pravdou, že pokud volič do volební schránky úmyslně vloží prázdnou úřední obálku, tak se politickým stranám a hnutím sníží příspěvek na úhradu volebních nákladů?

Není, pokud se volič dostaví k provedení volby do volební místnosti, ale do volební schránky vhodí prázdnou úřední obálku (= neplatný hlas), pak takové jeho jednání má stejný dopad, jako když se rozhodne nevolit.

Totiž obě tato jednání nemají vliv na vyplácení příspěvku na volební náklady, protože ten se vyplácí pouze za každý odevzdaný platný hlas pro určitou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, tzn. pouze za hlas od těch voličů, kteří se do volebních místností dostavili a odevzdali platný hlas.

 

 

Vypracovala dne 25. srpna 2021

Mgr. Pavlína Kroupová

vedoucí odd. přestupků a voleb

správní odbor

Krajský úřad Libereckého kraje

( 48 5226 434  ) 739 541 623

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.