poland flag icon

Povinně zveřejňované informace podle standardu ISVS

1. Oficiální název

Obec BULOVKA

2. Důvod a způsob založení

Obec Bulovka (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 4.9.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právnickou subjektivitou. Poslání obce je zajištění veřejné správy na svém území případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejm. Ústava ČR a  z.č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění).

3.Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a vedoucí kanceláře správy obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Bulovka
Bulovka č.p.101

464 01  FRÝDLANT
tel.  +420 482 343 006
fax. +420 482 343 006
e-mail pro oficiální korespondenci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
číslo bankovního účtu: 2925-461/0100

6. IČ obce

00262692

7.DIČ

Obec Bulovka není plátcem DPH

8. Rozpočet

 

9. Žádost o informace

Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba,která žádá o informaci. Získat informace, podávat žádosti a stížnosti, předložit návrh, podnět či jiné dožádání, nebo obdržet rozhodnutí atd. lze písemně prostřednictvím podatelny Obecního úřadu v Bulovce, nebo osobní účastí na úřadu. Další možností získání informací dle zák. č. 106/1999 Sb. je elektronická pošta na e-mailovou adresu podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10. Opravné prostředky

Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu: Obecní úřad Bulovka Bulovka, č.p.101, 464 01 Frýdlant. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno) a proti čemu se žadatel odvolává. Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem, nebo e-mailem s elektronickým podpisem na elektronickou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Nejdůležitější předpisy

Obecní úřad se řídí těmito základními předpisy:

zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva obce, o starostovi a výborech a  komisích. Jmenované zákony jsou k dispozici na Obecním úřadu Bulovka, Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant.

12. Sazebník náhrad za poskytování informací

Obecní úřad v Bulovce v rámci maximální vstřícnosti ke svým občanům poskytuje veškeré informace zdarma.

13. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

14. Obcí  Bulovka zřízené příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Bulovka, okres Liberec, příspěvková organizace, 464 01 Frýdlant,  IČ 72744880, telefon +420 482 343 080

Obecní úřad Bulovka

Úřední hodiny:

Pondělí 7:30 - 17:00
Úterý 7:30 - 16:00
Středa 7:30 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 15:00


Obecní úřad Bulovka
Bulovka 101
46401 Frýdlant

Tel. +420 482 343 006
Mobil +420 602 124 600

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.